ลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนจากบริษัทในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี