ผู้เข้าประกวด MR. & MISS SCIENCETECH 2023

ผู้เข้าประกวด MR. & MISS SCIENCETECH 2023

18 สิงหาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์