กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารจัดการวารสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ Scopus”

12 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์