ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์กับนักศึกษาภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ