การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี