">
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่  9 สิงหาคม 2566

กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย หัวข้อ การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่  9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องศว.205 และห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

9 สิงหาคม 2566
ห้องศว.205 และห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์