การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 2. รองศาสตราจารย์ วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล 3. คุณชาญณรงค์ เนตรสว่าง (online) 4. องศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 สิงหาคม 2566
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี