โครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup)

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม Pitching แผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 3 ทีม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

17 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์