การจัดตกแต่งจานอาหารแนว Food stylist

ผศ.ดร.สินีนาถ  สุขทนารักษ์  และอาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย อาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การจัดตกแต่งจานอาหารแนว Food stylist"  ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ  ในวันที่ 11 ก.ค. 2566

11 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ