">
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู (พิธีไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี เป็นประธานเปิด กิจกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

 

13 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์