โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในประเทศอินเดีย

13 พฤศจิกายน 2562
วัดไทยพุทธคยา และ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์