อบรบการทำคุกกี้แฟนซีและทำน้ำสายรุ้ง ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อบรบการทำคุกกี้แฟนซีและทำน้ำสายรุ้ง ระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 กรกฎาคม 2566
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์