การดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมี คณบดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1

12 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์