ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เซ็นทรัสรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เซ็นทรัสรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216

11 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216