กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน)

กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร (อบรมเชิงปฎิบัติการทักษะการสื่อสารภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน) ณ ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation

6 กรกฎาคม 2566
ห้องปฏิบัติการ Scitech innovation