การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี