เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566

ผลเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลคะแนนดังนี้
ลำดับที่ 1 ทีม IT ได้รับคะแนน 95 คะแนน
ลำดับที่ 1 ทีม Sci-tech หวานเจี๊ยบ ได้รับคะแนน 85 คะแนน
ลำดับที่ 3 ทีม ลูกคุณหนู ได้รับคะแนน 3 คะแนน

5 กรกฎาคม 2566
ใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี