โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักศึกษากิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะชีวิตสารสนเทศและนวัตกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจัด โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill ให้กับนักศึกษากิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะชีวิตสารสนเทศและนวัตกรรม "แนวทางการเขียนบทความวิจัยจากการพัฒนาโครงงาน" และ "เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกสหกิจศึกษาและการทำงานในสถานประกอบการ" นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์

1 กรกฎาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์