นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่
SE08 โครงการแผ่นปลูกพืชรักษ์โลก
SE19 โครงการการทำปุ๋ยน้ำหมักจากวัชพืชหมู่บ้านเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
SE21 โครงการการทำปุ๋ยอัดเม็ด จากขยะอินทรีย์ ชุมชนแมนฮัตตัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

28 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์