วิศวกรสังคม SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER)

นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้านำเสนอผลงาน ในการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดวิศวกรสังคม SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) โดยมีทีมที่เข้าร่วมได้แก่ SE08 โครงการการแผ่นปลูกพืชรักษ์โลก SE09 โครงการอาหารสัตว์อัดเม็ดชีวภาพ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

27 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์