ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1. รศ.(พิเศษ) กัลยา  แสงเรือง ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ประวรดา  โภชนจันทร์  กรรมการ
3. ผศ.ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน  กรรมการและเลขานุการ                                                         
3.นางนริศรา  เงินยวง  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                         
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

23 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์