สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online

สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1. ผศ.ดร.สัมพันธุ์  จันทร์ดี  ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ  กรรมการ
3.ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
3.นายธนา ละมะณี  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                            
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมการเวก

23 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมการเวก