พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท นาอีฟ อินโนว่า จำกัด

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท นาอีฟ อินโนว่า จำกัด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 มิถุนายน 2566
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย