สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1.รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.ศตพล  มุ่งค้ำกลาง  กรรมการ
3.ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ        
4.น.ส.ภัศรา  วงค์สุดี  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                  
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

22 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์