สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1.อ.นิภาพร  คังคะวิสุทธิ์  ประธานกรรมการ
2.อ.เสน่ห์ บัวสนิท กรรมการ
3.อ.จิรัญญา โชตยะกุล  กรรมการและเลขานุการ
4.น.ส.ทวีพร พันสวัสดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมการเวก

22 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมการเวก