สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1.ผศ.ยุพิน  พวกยะ  ประธานกรรมการ
2.อ.ประไพ เสนาบุญญฤทธิ์  กรรมการ
3.อ.ชลียา ยางงาม   กรรมการและเลขานุการ
4.นายธนา ละมะณี  ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องกระบวนการวิทย์ (5103)

21 มิถุนายน 2566
ห้องกระบวนการวิทย์ (5103)