สาขาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online

สาขาคหกรรมศาสตร์
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1.อ.เสน่ห์ บัวสนิท  ประธานกรรมการ
2.อ.นิภาพร  คังคะวิสุทธิ์  กรรมการ
3.ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ
4.น.ส.สุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมการเวก

21 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมการเวก