สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1. ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที  ประธานกรรมการ
2.อ.ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์  กรรมการ
3.ผศ.อัจฉราวรรณ  สุขเกิด  กรรมการและเลขานุการ
4.นายเนติวิทย์ วรรณโชติ  ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

21 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์