สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ Online
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1.รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย  ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  กรรมการ
3. ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  กรรมการและเลขานุการ
4.นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล  ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

 

20 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์