สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online

สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1. อ.เสน่ห์ บัวสนิท ประธาน กรรมการ
2. อ.นิภาพร  คังคะวิสุทธิ์ กรรมการ
3. อ.จิรัญญา โชยะกุล กรรมการและเลขานุการ
4. น.ส.สุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมการเวก

20 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมการเวก