สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1. ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ กรรมการ
3. ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการและเลขานุการ
4. น.ส.พิมพ์นารา นิลฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้อง 5106 (ห้องกาแฟ)

20 มิถุนายน 2566
ห้อง 5106 (ห้องกาแฟ)