สาขามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สาขามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1. อาจารย์ ดร.สุกัญญา หมู่เย็น ประธานกรรมการ   
2. ผศ.ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก กรรมการ                                                  
3. ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง กรรมการและเลขานุการ
4. น.ส.สุพิณยา อรุณจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้อง 5107
 

20 มิถุนายน 2566
ห้อง 5107