สาขาการจัดการสาธารณภัย   รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาการจัดการสาธารณภัย  
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
1. ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร. ดวงตา สราญรมย์ กรรมการ          
3. รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการและเลขานุการ            
4. น.ส.ภัศรา วงค์สุดี ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องกระบวนการวิทย์ (5103)
 

20 มิถุนายน 2566
ห้องกระบวนการวิทย์ (5103)