ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาภายในคณะ "Sci-tech Games"

30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี