ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารคณะและประธานหลักสูตร

15 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมการเวก