พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร และเครื่องมือเป็นความร่วมมือด้าน Big Data

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร และเครื่องมือเป็นความร่วมมือด้าน Big Data ร่วมกับ Beijing Huatec Information Technology และ Sandong Vocational College of Information Technology(SDCIT) ประเทศจีน โดยมีประธานหลักสูตร IT, Comsci เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

12 มิถุนายน 2566
ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์