รับมอบรองเท้านิรภัย จากบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบรองเท้านิรภัย ยี่หัอ PUMA รุ่น RAPID GREEN จำนวน 100 คู่ จากบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เพื่อภารกิจมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี