พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

9 มิถุนายน 2566
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์