การประชุม เตรียมความพร้อมการจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณะภัย

27 กันยายน 2562
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร