อบรมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Aruba Network

อบรมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Aruba Network โดยมีอาจารย์จาก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง IT401

1 มิถุนายน 2566
ห้อง IT401