โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบมีส่วนร่วมและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะและการพัฒนางาน

พัฒนาคุณภาพ สร้างคุณภาพชีวิต แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ระทว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

15 พฤษภาคม 2566
โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี