โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

15 พฤษภาคม 2566
โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี