โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด และบรรยาย “โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 พฤษภาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี