การจัดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน อาหารไทยระดับ 1 เป็นครั้งที่ 2/66

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การดำเนินการของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน อาหารไทยระดับ 1 เป็นครั้งที่ 2/66 สถานที่ทดสอบ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

28 เมษายน 2566
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์