กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (25/04/2566)

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคคลกรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “ศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ การจัดหารายได้” ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

25 เมษายน 2566
ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต