กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ (24/04/2566)

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ การจัดหารายได้” โดยวิทยากร ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 เมษายน 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี