การวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

การวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะการจัดการธุรกิจอาหาร PIM Food Academy

2. อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3. คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 เมษายน 2566
ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี