สืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคคลกรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ในงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566” แก่อธิการบดี รองอธิการบดี และที่ปรึกษาอธิการบดีเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาสืบสานประเพณีสงกรานต์และขอพร ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

7 เมษายน 2566
บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์