รับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE ที่งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC 2023) ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

31 มีนาคม 2566
ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี