วางแผนในการรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศสิงคโปร์ (Internship)

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะดำเนินงานจากสถาบัน Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์และคณะดำเนินงานจากโรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์

พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนในการรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศสิงคโปร์ (Internship)

31 มีนาคม 2566
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี